inschrijformulier Clubshow 2024
 • Vul per deelnemende hond een apart inschrijvingsformulier in
 • De tentoonstelling wordt gehouden onder de voorschriften van de KKUSH • Remplir un formulaire d'inscription séparé pour chaque chien

 • L'exposition est organisée selon les règles de la URCSH.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algemene voorwaarden : 

 • Ik stort mijn inschrijvingsgeld op rekening nr : BE07 9790 7810 0866   van de Bearded Collie Club Belgium

         internationaal :  IBAN  : BE07 9790 7810 0866   -  BIC  ARSPBE22

 • gelieve 'CLUBSHOW en naam hond en klasse' te vermelden bij de betaling • Ondergetekende verklaart dat hij door het inschrijven van een hond zich onderwerpt aan de bepalingen van het tentoonstellingsreglement;
 • Ondergetekende verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor het gevaar van besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart verder de hond niet te zullen meebrengen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen;
 • Door inzending van het inschrijfformulier verplicht men zich het inschrijfgeld te voldoen, zelfs indien men op de tentoonstelling afwezig blijft;
 • De exposant gaat akkoord dat zijn gegevens volledig gepubliceerd worden in de catalogus.

 • Alle inschrijvingen door de tentoonstellers gebeuren "BONA FIDE" en onder hun verantwoordelijkheid. Elke onjuiste verklaring die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtigd is, brengt met zich mee de vernietiging van de bekomen uitslag en terugname van de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben.

 • het inrichtend Comité houdt zich het recht voor, de tentoonstelling tot een latere datum te verschuiven ofwel af te schaffen. Het betaalde bedrag zal worden terug betaald na aftrek van de reeds gemaakte kosten voor de organisatie der tentoonstelling.


 • De VZW Bearded Collie Club Belgium en het bestuur kan niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele ongevallen, noch voor ontvreemding, verlies of schade berokkend, hetzij aan de honden, hetzij aan voorwerpen aanwezig op de tentoonstelling.

termes et conditions 

 • J’effectue le virement pour mon inscription sur compte no.: BE07 9790 7810 0866 Bearded Collie Club Belgium                         international :  IBAN  : BE07 9790 7810 0866   -  BIC  ARSPBE22

 • veuillez mentionner 'CLUBSHOW et le nom et la classe du (des) chien(s) inscrit(s).

  ' avec le paiement • Le soussigné déclare que, en inscrivant son chien, il s’engage à observer le règlement de l’exposition;

 • Le soussigné déclare que, au mieux de ses connaissances, le chien qu’il a inscrit ne s’est pas trouvé, au cours de 12 dernières semaines, dans des circonstances qui pourraient le rendre susceptible de représenter un quelconque danger de contamination, soit d’une maladie canine soit d’une autre maladie contagieuse. Il s’engage en outre à ne pas le présenter, si entre-temps les conditions ci-dessus devaient se présenter ;

 • Le fait d’envoyer le bulletin de participation implique l’obligation de régler en même temps les droits d’inscription, même si l’on ne se présente pas à l’exposition ;

 • En s’inscrivant à l’exposition, l’exposant accepte que ses données soient publiées intégralement dans le cataloge

 • Tous les engagements sont faits "BONA FIDE" par les exposants et sous leur responsabilité. Toute déclaration inexacte, qui aura eu pour effet de faire figurer un chien dans une classe dont l'accès aurait dû lui être interdit, entraînera l'annulation et la restitution des prix gagnés indûment.
 • le Comité organisateur se réserve le droit de reporter l’exposition à une date ultérieure ou de l’annuler. Le montant payé sera remboursé déduction faite des frais déjà dépensés pour l’organisation de l’exposition.


 • L' ASBL Bearded Collie Club Belgium et le comité n'acceptent aucune responsabilité en cas d'accidents, ni en cas de pertes ou dommages, soit aux chiens, soit aux objets, présents à l'exposition.